خطوط اختصاصی

هزینه سفارش خطوط اختصاصی


قیمت خطوط اختصاصی 1000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
10,500 13,500 14,000 14 1000XXXXXXXXXX 1
50,000 60,000 70,000 12 1000XXXXXXXX 2
130,000 150,000 180,000 10 1000XXXXXX 3
200000 225000 250000 9 1000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 1000XXXX 5

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
10,500 13,500 15,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
70,000 80,000 90,000 12 3000XXXXXXXX 2
80,000 90,000 100,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

قیمت خطوط اختصاصی 2000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 14 2000XXXXXXXXXX 1
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 12 2000XXXXXXXX 2
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 10 2000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 2000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 2000XXXX 5

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
5,000 6,500 8,000 15 50001XXXXXXXXX 1
8,000 9,000 11,000 14 50001XXXXXXXXX 2
22,000 25,000 30,000 13 50001XXXXXXXX 3
52,000 60,000 70,000 12 50001XXXXXXX 4
100,000 120,000 135,000 11 50001XXXXXX 5
130,000 180,000 220,000 10 50001XXXXX 6
160,000 197,000 250,000 9 50001XXXX 7
220,000 250,000 300,000 8 50001XXX 8
3,300,000 3,800,000 4,500,000 7 50001XX 9
5,600,000 6,300,000 7,500,000 6 50001X 10

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
46,200 47,700 50,000 10 021XXXXXXXX 1
450,000 500,000 550,000 7 021XXXXX 2
550,000 600,000 660,000 6 021XXXX 3

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ایده آل پیامک اعلام خواهد شد.

برای دریافت شماره های رند لطفا با ما تماس بگیرید.

برای خرید خطوط 2000 لطفا با ما تماس بگیرید.

    ملاک رند بودن شماره

  • شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
90,000 100,000 110,000 14 21000XXXXXXXXXX 1
120,000 130,000 140,000 12 21000XXXXXXXX 2
220,000 240,000 300,000 10 21000XXXXXX 3
330,000 350,000 650,000 9 21000XXXXX 4
2,000,000 2,200,000 2,500,000 8 21000XXXX 5

    شرایط نمایندگان ویژه

  • روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند.
  • خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد.
  • روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند.